Wesprzyj fundację
0
0

Opieka wytchnieniowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Opieka wytchnieniowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Opieka wytchnieniowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Opieka wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej. Jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną. Zarówno weekendowa, kilkudniowa czy kilkunastodniowa opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego. Oznacza to, że wyznaczone przez powiat placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej? 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z opieki wytchnieniowej mogą skorzystać również pracownicy opiekujący się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega ona na pomocy w poruszaniu się i przemieszczaniu,pielęgnacji, zapewnieniu przygotowania i podania posiłków, higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych, czystości w miejscu przebywania, wspólnym spędzaniu czasu.

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia? 

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

W nowej edycji programu przewidziano limity. Ile godzin „wsparcia wytchnieniowego” przysługuje opiekunom? 

  • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,

  • 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,

  • 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.